LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers: Delårsrapport januari - mars, 2019


  • Omsättning 37,1 MSEK (32,2)
  • Orderingång 31,2 MSEK (32,7)
  • Bruttomarginal 41,7 procent (44,0)
  • Rörelseresultat 3,8 MSEK (3,2)
  • Resultat efter skatt 3,2 MSEK (2,4)
  • Höjd utdelningspolicy

Kommentarer från VD
Den starka orderingången under rekordåret 2018 resulterade i en stark omsättning som slutade på 37,1 MSEK för perioden, en ökning med 15% jämfört med föregående år. Orderingången var i paritet med föregående år och slutade på 31,2 MSEK jämfört med 32,7 MSEK året innan.

Under 2018 etablerade JLT en ny produktions- och serviceanläggning med en partner i Atlanta, Georgia för att stärka vårt erbjudande och skapa skalbarhet för den amerikanska marknaden. Användandet av en extern servicegivare har en positiv effekt på rörelseresultatet men har också en påverkan på bruttomarginalen. Denna strukturella förändring i kombination med mix av kunder som skiftar från kvartal till kvartal hade totalt sett en negativ påverkan på bruttomarginalen som var 41,7 % för perioden jämfört med 44,0% föregående år.

Vi fortsatte arbetet med att erbjuda en större helhetslösning för våra kunder och tog flera positiva steg i detta under kvartalet. Vi lanserade nya mjukvaruprodukter som förbättrar kunders uppkoppling i ostabila nätverksmiljöer såsom stora lagerlokaler. Som första hårdvaruleverantör ingick vi också ett femårigt valideringsavtal med NAVIS, en ledande leverantör av terminaloperativsystem för hamnar, för att erbjuda kunder en trygghet i att helhetslösningen med JLT:s produkter alltid fungerar. Dessutom stängde vi två större serviceavtal i USA under april till ett totalt värde av 3,2 MSEK. Avtalen löper under ett år och garanterar servicenivån och reparationstider till en fast kostnad.

Som en del i vår aktiva marknadsbearbetning deltog vi under kvartalet på NAVIS World i San Fransisco och SITL i Paris, och i april var vi på Promat i Chicago. Vi identifierade flera nya affärsmöjligheter som nu bearbetas av vårt säljteam.

Flera års positivt resultat har genererat en god likviditet och nettokassan uppgick vid periodens slut till 50,1 MSEK. Den starka kassa ger oss utrymme för en intensifierad förvärvsstrategi. Samtidigt höjer vi utdelningspolicyn till att motsvara 50 - 70 procent av vinsten efter skatt, från tidigare 30 - 50 procent.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2019
För perioden redovisar koncernen en omsättning på 37,1 MSEK (32,2). Bruttovinsten uppgick till 15,5 MSEK (14,1) och bruttomarginalen till 41,7 procent (44,0).  Bruttovinsten påverkas i kvartalet av en högre andel omsättning via återförsäljare med lägre marginal än vid direktförsäljning. Därutöver påverkar outsorcing av service i USA bruttomarginalen negativt med en knapp procentenhet men påverkan på rörelseresultatet är positivt.

Rörelsens omkostnader var 11,1 MSEK (10,3) av detta svarade personalkostnader för 7,8 MSEK (6,7). Övriga kostnader var 3,3 MSEK (3,6). EBITDA för perioden uppgick till 4,3 MSEK (3,8).

Avskrivningar under perioden var 0,5 MSEK (0,6).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 3,8 MSEK (3,2).

Finansnettot uppgick till 0,4 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 4,2 MSEK (3,2).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,0 MSEK (0,8) belastar resultatet och resultat efter skatt uppgick till 3,2 MSEK (2,4).

Orderingången under perioden har uppgått till 31,2 MSEK (32,7) och orderstocken var vid periodens slut 18,3 MSEK (11,7).

Resultaträkning, MSEK      2019
Kv 1
2018
Kv 1
 2018
Helår
            
Nettoomsättning     37,132,2 129,4
            
Bruttovinst      15,48714,1 60,5
- Bruttomarginal      41,7%44,0% 46,5%
            
Försäljnings- och Marknadskostnader   -5,5-5,1 -21,5
            
Organisations- och FoU-kostnader    -5,6-5,2 -23,9
            
EBITDA      4,33,8 15,2
- EBITDA marginal     11,7%11,8% 11,7%
            
Avskrivningar      -0,5-0,6 -2,4
 Varav:          
 - Materiella anläggningstillgångar   -0,1-0,1 -0,6
 - Utvecklingsutgifter     -0,3-0,3 -1,3
 - Goodwill      -0,1-0,1 -0,6
            
Rörelseresultat      3,83,2 12,7
- Rörelsemarginal     10,3%10,0% 9,8%
            

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till 6,2 MSEK (0,2). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 50,1 MSEK (26,8) och koncernens nettolåneskuld till -50,1 MSEK (-26,8), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 61 procent (62) och det egna kapitalet var 57,3 MSEK (48,8).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.


Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-0,4 MSEK (-0,5).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelningspolicy
Styrelsen har beslutat att förändra bolagets utdelningspolicy från 30 - 50 procent av vinsten efter skatt till 50 - 70 procent av vinsten efter skatt. Övriga villkor enligt policyn oförändrade.

Aktien

Totalt har 2,8 miljoner aktier (1,8) omsatts under perioden vilket motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 3,92 SEK vid periodens början och 6,13 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Eminova Fondkommission AB som certified advisor. Byte av Certified Advisor från Mangold Fondkommission AB till Eminova Fondkommission AB skedde den 1 januari 2019.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00,
info@eminova.se

Rapporteringstillfällen för 2019

Delårsrapport för januari-juni 2019                          15 augusti, 2019
Delårsrapport för januari-september 2019               25 oktober, 2019
Bokslutskommuniké för år 2019                             7 februari, 2020

Växjö den 7 maj 2019

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.comKoncernens räkenskaper* 
Resultaträkning, MSEK      2019
Kv 1
2018
Kv 1
 2018
Helår
            
Summa rörelsens intäkter   37,132,2 130,0
            
Rörelsens kostnader       
 Handelsvaror     -21,6-18,0 -69,5
 Övriga externa kostnader     -3,3-3,6 -13,5
 Personalkostnader     -7,8-6,7 -31,8
 Avskrivningar     -0,5-0,6 -2,4
Rörelseresultat    3,83,2 12,7
            
Finansnetto      0,40,0 -0,3
Resultat efter finansiella poster    4,23,2 12,5
            
Skatt      -1,0-0,8 -2,7
Periodens resultat      3,22,4 9,7
            
Resultat per aktie (kronor)     0,110,09 0,34
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)   0,110,08 0,34
            
Balansräkning, MSEK     2019
31 mar
2018
31 mar
 2018
31 dec
            
Tillgångar          
 Immateriella anläggningstillgångar   4,15,9 4,6
 Materiella anläggningstillgångar    0,50,8 0,5
 Finansiella anläggningstillgångar   0,20,0 0,2
Summa anläggningstillgångar  4,86,7 5,3
 Varulager      17,520,6 19,2
 Kortfristiga fordringar     21,224,4 22,0
 Likvida medel och finansiella placeringar  50,126,8 43,9
Summa omsättningstillgångar  88,771,9 85,2
            
Summa tillgångar      93,578,6 90,4
            
Eget kapital, avsättningar och skulder       
 Aktiekapital      28,627,9 28,6
 Bundet eget kapital     6,76,4 7,0
 Ansamlat resultat     22,114,6 18,5
Summa eget kapital      57,348,8 54,1
Avsättningar       2,01,3 1,8
Långfristiga skulder       -- -
Kortfristiga skulder     34,228,5 34,5
            
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   93,578,6 90,4
Kassaflödesanalys, MSEK  2019
Kv 1
2018
Kv 1
 2018
Helår
            
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 4,13,9 14,5
Förändring av rörelsekapital 2,1-3,8 5,4
Löpande verksamheten      6,20,1 19,8
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar  0,00,1 -5,3
Finansieringsverksamheten     0,00,0 -2,1
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar   6,20,2 12,5
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar  6,20,2 7,5
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar   50,126,8 43,9
Nettolåneskuld*      -50,1-26,8 -43,9
            
            
            
Förändring av eget kapital, (MSEK) 2019
Kv 1
2018
Kv 1
 2018
Helår
            
Ingående eget kapital 54,146,3 46,3
            
Periodens resultat     3,22,4 9,7
Omräkningsdifferens     0,00,1 0,1
Nyemission      -- 2,1
Utdelning      -- -4,2
Belopp vid periodens utgång 57,348,8 54,1
            
            
Nyckeltal       2019
Kv 1
2018
Kv 1
 2018
Helår
            
EBITDA marginal   %   11,711,8 11,7
Rörelsemarginal   %   10,310,0 9,8
Vinstmarginal   %  11,410,1 9,6
Sysselsatt kapital   MSEK  57,348,8 55,9
Avkastning på sysselsatt kapital  %   3227 25
Eget kapital   MSEK  57,348,8 54,1
Avkastning på eget kapital  %  2421 19
Nettolåneskuld *   MSEK  -50,1-26,8 -29,1
Skuldsättningsgrad  ggr  00 0
Soliditet   %  6162 60
Resultat per aktie  kronor  0,110,09 0,34
Eget kapital per aktie  kronor  2,011,75 1,89
Nettolåneskuld per aktie*  kronor  -1,75-0,96 -1,03
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  6,134,09 3,92 
Antal utestående aktier  .000 st.  28 55227 902 28 552
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st.  28 55227 902 28 552 
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st.  29 75228 902 29 752 
            
* Negativt värde = nettokassa         

Bilaga