LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Bokslutskommuniké 2018


Orderingång 142,3 MSEK (110,3)

Omsättning 130,0 MSEK (112,7)

Rörelseresultat 12,7 MSEK (9,3)

Resultat efter skatt 9,8 MSEK (6,8)

Utdelning 0,22 kr (0,15)


Kommentarer från VD

Ett starkt fjärde kvartal och ett starkt helår

2018 har varit JLT:s starkaste år i historien. Vi har slagit flera finansiella rekord för både kvartalet och året och jag är stolt över resultatet och våra kvalificerade medarbetare. Orderingången i 4:e kvartalet var den starkaste vi har sett under ett kvartal, och för helåret så är orderingången, bruttomarginalen och bruttovinsten på all-time-high.

2018 års omsättning ökade med 15%. En stark position i det övre marknadssegmentet och en betydligt bredare kundbas har resulterat i en stadig tillväxt av underliggande löpande affärer med en ökande bruttomarginal. Bruttomarginalen 2018 slutade på 47 procent jämfört med 32 procent 2013. Den underliggande löpande försäljningen, exklusive större projektaffärer, fortsätter att växa 2018, ökning 16% från föregående år.

Strategi, produkter och tjänster

En viktig del i vår tillväxtstrategi är att erbjuda ett helhetsåtagande vilket ger oss möjligheten att differentiera oss på marknaden och skapa högre lönsamhet än att endast tillhandahålla hårdvaruprodukter. Vi jobbar på att expandera vårt tjänsteerbjudande i kombination med att utöka vår produktportfölj, både genom egen utveckling och inköp av produkter och tjänster.

I linje med denna strategi lanserade vi under april månad JLT Technology Services™ för den viktiga och växande amerikanska marknaden där vi nu erbjuder installations- och underhållstjänster samt service för både JLT:s egna produkter och tredjepartsprodukter. Med Technology Services kompletterar och förädlar vi effektivt vårt erbjudande för befintliga marknader och kunder. På sikt planerar vi att erbjuda liknande tjänster i Europa.

Globalt visar försäljningen av tjänster inklusive serviceavtal en fortsatt positiv utveckling där våra tjänsterelaterade intäkter uppgick till 10,9 MSEK för året, en tillväxt på 27%.

I slutet av första kvartalet lanserade vi enligt plan logistikdatorn JLT6012. Den är ett strategiskt viktigt steg för JLT då den med integrerade sensorer och annan ny teknologi lägger grunden för framtida utveckling av både produkter och tjänster. JLT6012-datorn har mottagits väl av kunder och har sedan lansering ökat i försäljning snabbare än någon annan dator i JLT:s historia. Under året har vi även kompletterat vårt erbjudande med flera nya Windows- och Android-baserade portabla tablets och handburna datorer för att tillgodose kunders hela behov utav stryktåliga produkter.

Vi ser goda resultat från tidigare investeringar i tillväxtstrategin, men det finns mer att göra. Vi fortsätter enligt den strategiska plan som innebär att vi går mot ett ökat innehåll av tjänster och service från att ha varit ett renodlat hårdvaruföretag och vi planerar att intensifiera dessa aktiviteter under 2019.

Likviditet

Som ett resultat av vår tillväxtstrategi har JLT under de senaste åren genererat ett starkt kassaflöde och har vid utgången av 2018 44 MSEK i kassan. 

Denna likviditet skapar flexibilitet och konkurrenskraft vid en eventuellt stundande lågkonjunktur. Vi kommer att intensifiera förvärvsstrategin för att stödja och stärka utvecklingen av JLT. Vi söker aktivt förvärv som förädlar JLT:s nuvarande verksamhet. Det kan vara på en ny marknad, ett nytt segment eller ett komplement till JLT:s erbjudande.

Samtidigt rekommenderar styrelsen en extra aktieutdelning för 2018 med 7 öre, totalt 22 öre per aktie.

Investeringarna i tillväxtstrategin och transformationen av JLT till en affärsmodell med ökat helhetsåtagande är positiv. Vårt mål är att fortsätta att utveckla företaget med god tillväxt och lönsamhet för att skapa ökat värde för kunder, anställda och aktieägare

Per Holmberg, verkställande direktör


Koncernens omsättning och resultat för helåret 2018

För helåret 2018 redovisar koncernen en omsättning på 130,0 MSEK (112,7). Bruttovinsten uppgick till 60,5 MSEK (49,5) och bruttomarginalen till 46,5 procent (44,0).

Rörelsens omkostnader var 45,3 MSEK (39,1) av detta var övriga kostnader 13,5 MSEK (12,5). Personalkostnader uppgick till 31,8 MSEK (26,6).

EBITDA för året uppgick till 15,2 MSEK (10,4).

Avskrivningar under året var 2,4 MSEK (1,2) varav utvecklingsutgifter 1,3 MSE (0,1) och goodwill 0,6 MSEK (0,5).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 12,7 MSEK (9,3).

Finansnettot uppgick till -0,3 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 12,5 MSEK (9,3).

Skatt för koncernen om 2,6 MSEK (2,5) gav ett resultat efter skatt på 9,8 MSEK (6,8).

Orderingången under året har uppgått till 142,3 MSEK (110,3) och orderstocken var vid periodens slut 23,3 MSEK (10,6). Orderstock med planerad leverans i första kvartalet 2019 uppgår till 20,0 MSEK (8,3).

Som utgående orderstock 2019 redovisas order med planerad leverans inom 12 månader, orderstock med planerad leverans nästa kvartal redovisas separat. Serviceavtal räknas ej in i orderstocken.


Kommentarer till resultatet för 2018
Koncernens totala omsättning ökade 15 procent under 2018 jämfört med föregående år. Tillsammans med förbättrad bruttomarginal medförde det en bruttovinstökning med 22 procent. Orderingången ökade med 29 procent under 2018.

Bruttomarginalen ökade något till 46,5 procent (44,0) påverkad av en ökande andel serviceintäkter men även en positiv valutaeffekt.

Omkostnaderna, framförallt personalkostnader, har ökat jämfört med föregående. Ökningen är hänförlig till verksamheten i USA där nyrekrytering inom säljstyrkan är en orsak. En stark USD-kurs påverkar även omkostnaderna samt en högre andel rörliga löner. Avsättningar för rörliga löner har under perioden uppgått till 1,2 MSEK (0,3).

Resultaträkning, MSEK   2018
Kv 4
2017
Kv 4
 2018
Helår
2017
Helår
Nettoomsättning  33,3 27,0  130,0 112,7 
Bruttovinst   15,7 11,6  60,5 49,5 
- Bruttomarginal   47,0%43,1% 46,5%44,0%
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,1 -4,8  -21,5 -17,5 
Organisations- och FoU-kostnader -6,5 -5,3  -23,9 -21,6 
- varav personal   -3,2 -2,2  -11,1 -9,9 
- varav övriga kostnader  -3,3 -3,1  -12,7 -11,7 
EBITDA   4,1 1,5  15,2 10,4 
- EBITDA marginal  12,3%5,6% 11,7%9,3%
Avskrivningar   -0,6 -0,3  -2,4 -1,2 
 Varav:        
 - Materiella anläggningstillgångar-0,2 -0,1  -0,6 -0,5 
 - Utvecklingsutgifter  -0,3 0,0  -1,3 -0,1 
 - Goodwill   -0,1 -0,1  -0,6 -0,5 
Rörelseresultat   3,5 1,3  12,7 9,3 
- Rörelsemarginal  10,4%4,8% 9,8%8,2%


Under 2017 avslutades utvecklingen av plattformen för JLT:s nästa generation av fordonsdatorer vilka lanserades under 2018. Försäljningsutvecklingen har varit över förväntan för den nylanserade produkten. Inga ytterligare utvecklingsutgifter har aktiverats under 2018, avskrivningar av balanserade utvecklingsutgifter uppgår under året till 1,3 MSEK (0,1)

Försäljning av serviceavtal och övriga tjänster visar en fortsatt positiv utveckling och tjänsterelaterade intäkter uppgick till 10,9 MSEK (8,6). Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgår till 13,9 MSEK (12,3).


Fjärde kvartalet 2018

För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 33,3 MSEK (27,0) till bruttomarginalen 47,0 procent (43,1) vilket medförde en bruttovinst på 15,7 MSEK (11,6). 

Verksamhetens omkostnader uppgick till 11,6 MSEK (10,2). EBITDA var 4,1 MSEK (1,5).  Avsättning för rörliga löner under fjärde kvartalet uppgick till 0,8 MSEK (0,1)

Avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK (0,3) och rörelseresultatet var 3,5 MSEK (1,3).

Orderingången i kvartalet var 49,9 MSEK (29,0).


Verksamheten 2019

JLT:s mål är att växa lönsamt och sedan flera år tillbaka följer vi en tillväxtstrategi där vi förstärker vår försäljningskanal samt utvecklar vårt erbjudande med kompletterande produkter, tillbehör och tjänster. I linje med denna strategi lanserade vi i april JLT Technical Services för den amerikanska marknaden och under tredje kvartalet en utökad service och produktionskapacitet.

Med JLT Technical Services erbjuder vi nu våra amerikanska kunder installations- och underhållstjänster. Dessa tjänster kompletterar och förädlar effektivt vårt produkterbjudande för befintliga marknader och kunder, och på sikt planerar vi att erbjuda liknande tjänster i Europa.

En ny produktions- och serviceanläggning etablerades med en lokal servicepartner i Atlanta för att öka kapaciteten på den viktiga och växande amerikanska marknaden. Med den nya anläggningen erbjuds ett utökat serviceerbjudande riktat mot våra amerikanska kunder, med reparation och underhåll av både JLT:s egen utrustning och tredjepartsprodukter såsom scanners, skrivare och handdatorer från de vanligaste varumärkena. Med det utökade erbjudandet effektiviserar vi kunders servicehantering och sänker deras underhållskostnader.


Marknadsutveckling

Av årets ökning, omsättning 15 procent och orderingång 29 procent, kommer största delen från Europa. Försäljningen på USA marknaden har ökat om än i lägre takt.

Glädjande är att vi efter några års stiltje på gruvmarknaden nu börjar se en återhämtning inom det segmentet. Under första kvartalet inkom beställningar från kunder inom gruvindustrin i USA och Norden, vilket är en positiv signal om den framtida utvecklingen på den globala gruvmarknaden och kan innebära att gruvsegmentet som tidigare varit betydande för JLT nu är på väg tillbaka.


Produktutveckling
Den 5:e mars lanserade JLT logistikdatorn JLT6012 som är den första datorn i JLT:s nästa generation fordonsmonterade datorer, den 6:e generationen i JLT:s historia. Den nya datorn riktar sig främst till kunder inom lager och logistik med en rad funktioner som förenklar det dagliga arbetet för användarna samtidigt som den sänker kundens totalkostnad.

Med JLT6012-datorn har JLT dessutom skapat en innovativ plattform innehållande ny teknologi som kommer utgöra grunden för framtida lösningar vilka lyfter kundnyttan till nya nivåer. JLT6012 introducerades under våren på de ledande logistikmässorna LogiMAT i Stuttgart, SITL i Paris och MODEX i Atlanta (GA) där mottagandet var mycket positivt. Försäljningen av den nya datorn JLT 6012 har varit över förväntan under året, med tyngdpunkt på försäljningen på den amerikanska marknaden. Se pressmeddelande 2018-03-05.

Produktutbudet har breddats under året med Android-baserade handhållna och tablet-produkter. Se pressmeddelande 2018-10-17.


Personal
I samband med omstrukturering av serviceverksamheten i USA har arbetsstyrkan reducerats genom att de personer direkt involverade i service och produktion naturligt slutat. I övrigt har nyrekryteringar skett såväl inom utveckling och produktion i Sverige samt försäljning i USA.


Pressreleaser under 2018
Utöver finansiell rapportering

2018-03-05JLT Mobile Computers Launches Next Generation Vehicle-Mount Computers Boosting User Productivity in Tough Environments
2018-03-26JLT Mobile Computers’ Rugged Tablet Verizon Wireless Certified
2018-04-09JLT Mobile Computers Bridges the Technology Integration Gap with Industry Leading Deployment Services Capability
2018-05-28JLT Mobile Computers Presents New Rugged Tablet and IT Solutions for Productivity Gains in Port and Terminal Operations at TOC Europe
2018-07-11JLT Mobile Computers to showcase rugged tablet and IT solutions for precision farming at InfoAg
2018-10-02JLT Mobile Computers Significantly Expands its US Service Capabilities to Simplify Customers’ Repair and Maintenance Management
2018-10-17JLT Mobile Computers Expands its Android™ Products Suite with New Fully Rugged Tablets and Handheld Computers
2018-10-31JLT Mobile Computers Strengthens its 10-inch Tablet Offering with New Integrated Keyboard and High-Performance Versions


Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till 17,1 MSEK (-1,3) efter utdelning på 4,2 MSEK (4,2) och nyemission på 2,1 MSEK (0,0). Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 43,9 MSEK (26,7).

Soliditeten uppgick till 60 procent (62) och det egna kapitalet var 54,2 MSEK (46,3).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Inga räntebärande skulder föreligger.


Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -2,3 MSEK (-0,6).


Koncernens skattesituation
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 4,3 MSEK, allt hänförligt till utländska dotterbolag. Kvarvarande underskottsavdrag är ej tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.


Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 med 0,22 kronor per aktie (0,15).

Förslaget bygger på oförändrad utdelning om 0,15 kronor vilket motsvarar 43 procent av årets resultat.  Bolagets utdelningspolicy stipulerar utdelning om 30 till 50 procent av årets resultat. Därutöver föreslås en extra utdelning motsvarande årets kapitaltillskott som nyemission i samband med förfall av personaloptioner medförde, på 0,07 kronor.


Transaktioner med närstående
JLT:s lokaler hyrs sedan 2002 av ett fastighetsbolag, vilket är helägt av bolagets huvudägare Jan Olofsson. Villkoren är enligt styrelsens uppfattning marknadsmässiga och lokalerna anpassade till bolagets nuvarande och bedömda framtida behov.Aktien

Totalt har 8,4 miljoner aktier (20,8) omsatts under perioden vilket motsvarar 30 procent av det totala antalet aktier.

Under perioden har antalet aktier utökats med 650.000 genom nyteckning i enlighet med personaloptionsprogram från 2015. Totala antal aktier uppgår nu till 28.552.000. Ytterligare 1.200.000 optioner är utestående med förfall i juni 2021 till en teckningskurs på 7,00 SEK per aktie.

Aktien noterades i 4,46 SEK vid periodens början och 3,92 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Eminova Fondkommission AB som certified advisor. Byte av Certified Advisor från Mangold Fondkommission AB till Eminova Fondkommission AB skedde den 1 januari 2019.

Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 – 684 211 00,
info@eminova.se


Årsstämma
Årsstämma hålls tisdagen den 7 maj kl. 16:00 på ICON i Växjö.


Rapporteringstillfällen för 2019
Delårsrapport Jan - Mars, 2019                    7 maj, 2019
Delårsrapport Jan - Juni, 2019                     15 augusti, 2019
Delårsrapport Jan - Sept, 2019                    25 oktober, 2019
Bokslutskommuniké 2020                           7 februari, 2020


Växjö den 8 februari 2019

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

Förfrågningar 
JLT Mobile Computers 
Per Holmberg, VDStefan Käck, vVD
Telefon: +46 470 53 00 53Telefon: +46 470 53 03 21
per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com
stefan.kack@jltmobile.com

www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 08:00 CET.Koncernens räkenskaper*
Resultaträkning, MSEK   2018
Kv 4
2017
Kv 4
 2018
Helår
2017
Helår
 
           
Summa rörelsens intäkter33,327,0 130,0112,7 
           
Rörelsens kostnader      
 Handelsvaror  -17,7-15,4 -69,5-63,2 
 Övriga externa kostnader  -3,3-3,2 -13,5-12,5 
 Personalkostnader  -8,3-7,0 -31,8-26,6 
 Avskrivningar  -0,6-0,3 -2,4-1,2 
Rörelseresultat 3,51,3 12,79,3 
           
Finansnetto   -0,30,1 -0,30,0 
Resultat efter finansiella poster 3,11,4 12,59,3 
           
Skatt   -0,5-0,4 -2,6-2,5 
Periodens resultat   2,60,9 9,86,8 
           
Resultat per aktie (kronor)  0,090,03 0,340,24 
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,090,03 0,330,24 
           
Balansräkning, MSEK     2018
31 dec
2017
31 dec
 
           
Tillgångar         
 Immateriella anläggningstillgångar   4,66,3 
 Materiella anläggningstillgångar    0,50,8 
Summa anläggningstillgångar  5,17,2 
 Varulager      19,220,8 
 Kortfristiga fordringar     22,720,1 
 Likvida medel och finansiella placeringar  43,926,7 
Summa omsättningstillgångar  85,967,6 
           
Summa tillgångar      91,074,8 
           
Eget kapital, avsättningar och skulder      
 Aktiekapital      28,627,9 
 Bundet eget kapital     7,06,7 
 Ansamlat resultat     18,711,7 
Summa eget kapital      54,246,3 
Avsättningar       1,81,4 
Långfristiga skulder       -- 
Kortfristiga skulder     35,027,1 
           
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   91,074,8 
           
* Matematisk avrundning        
Kassaflödesanalys, MSEK  2018
Helår
2017
Helår
          
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 14,410,1
Förändring av rörelsekapital 5,2-4,5
Löpande verksamheten    0,0 19,55,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar-0,5 -0,3-2,8
Finansieringsverksamheten   0,0 -2,1-4,2
Årets kassaflöde exkl. kortf. placeringar -0,5 17,1-1,3
Årets kassaflöde inklusive kortfristiga placeringar  12,1-11,3
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar 26,2 43,926,7
Nettolåneskuld*      -43,9-26,7
          
          
          
Förändring av eget kapital, (MSEK) 2018
Helår
2017
Helår
          
          
Ingående eget kapital 46,343,7
          
Periodens resultat     9,86,8
Omräkningsdifferens     0,2-0,1
Nyemission      2,1-
Utdelning      -4,2-4,2
Belopp vid periodens utgång 54,246,3
          
          
Nyckeltal       2018
Helår
2017
Helår
          
EBITDA marginal   %   11,79,3
Rörelsemarginal   %   9,88,2
Vinstmarginal   %  9,68,3
          
Sysselsatt kapital   MSEK  54,247,6
Avkastning på sysselsatt kapital  %   2521
Eget kapital   MSEK  54,246,3
Avkastning på eget kapital  %  2016
Nettolåneskuld *   MSEK  -43,9-26,7
Skuldsättningsgrad  ggr  00
Soliditet   %  6062
          
Resultat per aktie  kronor  0,340,24
Eget kapital per aktie  kronor  1,901,66
Nettolåneskuld per aktie*  kronor  -1,54-0,96
          
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  3,924,46
Antal utestående aktier  .000 st  28 55227 902
Genomsnittligt antal utestående aktier .000 st  28 22727 902
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st  29 75228 902
          
* Negativt värde = nettokassa       

Bilaga