LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

Rapport från JLT:s årsstämma


Årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 5 maj 2010 fattade beslut i
enlighet med de framlagda förslagen.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes således.
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören. Beslöts att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

Till styrelsen omvaldes Sven-Erik Ahlstedt, Thomas Ahrens, Ola Blomberg, Thomas
Keifer, Ulf Ejenstam samt Jan Olofsson. Bolagsstämman omvalde Sven-Erik Ahlstedt
till styrelseordförande. Styrelsearvodet fastställdes till 300.000 kronor, varav
80.000 kronor till styrelsens ordförande samt 55.000 kronor till var och en av
Ola Blomberg, Thomas Keifer, Ulf Ejenstam och Thomas Ahrens.

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av
högst 4.042.800 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Holmberg, VD, 0470-53 03 00, per.holmberg@jltmobile.com

Stefan Käck, vVD, 0735-31 00 57, stefan.kack@jltmobile.com


Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av ruggade datorlösningar för de
tuffaste miljöerna. Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige
för professionella användare och kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet trots
fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer
- funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport,
lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon.
JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och USA, och har
levererat över 60 000 datorer. JLT omsätter cirka 80 Mkr och har drygt 20
anställda i Sverige och tre anställda vid dotterbolaget i England. Huvudkontoret
ligger i Växjö.  Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX,
First North under symbolen JLT med E. Öhman J:or Fondkommission som certified
advisor. För mer info, se www.jltmobile.com [HUG#1412499]