LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA


Aktieägarna iJLT Mobile Computers AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den
5 maj 2010 kl 16.00 hos Smålandsbanken, Kungsgatan 11 i Växjö.

RÄTT                TILL                DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den, somdels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 28
april 2010, dels anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 30 april 2010
kl 12.00.

Aktieägare  som  låtit  förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
registrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 28 april 2010. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till                                förvaltaren.


ANMÄLAN                OM               DELTAGANDE
Anmälan kan göras skriftligen under adress JLT Mobile Computers AB (publ),
Isbjörnsvägen 3, 352 45 Växjö (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till
registrering@jltmobile.com, per telefon 0470-53 03 00 (vardagar 9.00-16.00)
eller per telefax 0470-445 29. Vid anmälan skall anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det
antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser
låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan.FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Öppnande
2.     Val av ordförande vid stämman
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd
4.     Godkännande av dagordning för stämman
5.     Val av två justeringsmän
6.     Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.     Verkställande direktörens redogörelse
9.     Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultat-räkning och koncernbalansräkning
10.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13.  Fastställande av arvoden åt styrelsen
14.  Val av styrelse
15.  Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
16.  Avslutning


UTDELNING                (PUNKT                10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2009.


STYRELSE   OCH   REVISORER   M   M   (PUNKT   2 och   12-14)
Styrelsen har underrättats om att aktieägare som representerar cirka [50]
procent av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag:att till
ordförande vid stämman väljs advokat Erik Sjöman, att styrelsen skall bestå av
sex ledamöter utan suppleanter, att styrelseledamöterna Sven-Erik Ahlstedt, Ola
Blomberg, Ulf Ejenstam, Thomas Keifer, Thomas Ahrens och Jan Olofsson omväljs,
att  Sven-Erik  Ahlstedt  omväljs  som  styrelsens  ordförande, samt att
styrelsearvodet bestäms till 300.000 kronor, varav 80.000 kronor till styrelsens
ordförande samt 55.000 kronor vardera till Ola Blomberg, Ulf Ejenstam, Thomas
Keifer          och          Thomas          Ahrens.


EMISSIONSBEMYNDIGANDE                         (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst
4.042.800 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget.
Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.
Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens
marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet och
skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra  för bolaget att på ändamålsenligt sätt anskaffa kapital för
finansieringen av dess verksamhet och för genomförande av företagsförvärv.

Det föreslås att verkställande direktören bemyndigas att göra de formella
justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
därav.

DOKUMENTATION
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget
senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.Växjö           i           april           2010
Styrelsen    för    JLT    Mobile    Computers    AB    (publ)


För ytterligare information, kontakta JLT Mobile Computers:

Per Holmberg, VD, JLT Mobile Computers, tel 0470-53 03 00
Stefan Käck, vVD, JLT Mobile Computers, tel 0470-53 03 21Länkar: www.jltmobile.com 

________________________________________________________________________________


JLT Mobile Computers utvecklar och marknadsför mobildatorer av PC-typ för
professionella användare i internationella tillämpningar. Mobildatorerna
kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet även i de mest krävande miljöer som
fuktighet, vibrationer, elektricitet eller extrema temperaturer - funktioner som
krävs för användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift,
militär- och räddningsfordon.

Tillverkning och försäljning sker via partners, som tillför värde till produkten
och därmed utgör en fundamental framgångsfaktor för verksamheten. Med över
60 000 levererade datorer är JLT Mobile Computers idag Sveriges största
leverantör av datorer, som både är utvecklade och tillverkade i Sverige. JLT
Mobile Computers aktie handlas på First North.[HUG#1400720]