LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – juni 2018


·Orderingång 68,4 MSEK (53,9)

·Omsättning 62,4 MSEK (55,9)

·Bruttomarginal 46,0 procent (44,6)

·Rörelseresultat 4,9 MSEK (4,6)

·Resultat efter skatt 3,6 MSEK (3,2)

 

Kommentarer från VD

Orderingången fortsatte starkt under andra kvartalet och slutade på totalt 35,7 MSEK, en ökning med 28% jämfört med samma period året innan. Kvartalets orderingång innefattar bland annat beställningar av den nylanserade datorn JLT6012 samt affärer med kunder inom gruvsektorn, ett segment som verkar vara på återkomst efter en tids stagnation.

Faktureringen slutade på 30,2 MSEK, en ökning med 7% jämfört med föregående år. En stor del av orderingången togs under senare delen av kvartalet och kommer att levereras under resten utav året. Detta innebär att JLT går in i tredje kvartalet med en stark orderbok om 16,6 MSEK, att jämföras med 11,7 MSEK i ingående orderstock för tredje kvartalet 2017. En stark ingående orderstock är särskilt positivt i tredje kvartalet vilket ofta kan vara ett svagare kvartal med mindre aktivitet på marknaden på grund av semestertider i Europa.

JLT:s mål är att växa lönsamt och sedan flera år tillbaka följer vi en tillväxtstrategi där vi förstärker vår försäljningskanal samt utvecklar vårt erbjudande med kompletterande produkter, tillbehör och tjänster. I linje med denna strategi lanserade vi JLT Technology Services™ för den amerikanska marknaden i april på MODEX, årets största logistikmässa som hålls i Atlanta (GA), USA. Med JLT Technology Services erbjuder vi nu våra amerikanska kunder installations- och underhållstjänster som kompletterar och effektivt förädlar vårt produkterbjudande för befintliga marknader och kunder. På sikt planerar vi att erbjuda liknande tjänster även i Europa.

Under kvartalet deltog vi också på TOC Europe i Rotterdam, Nederländerna, en av de stora europeiska mässorna inom hamnsegmentet, samt Port & Terminal Technology i Charleston (SC) i USA, under vilka vi presenterade vår stryktåliga tablet och andra IT-lösningar som ökar produktiviteten i hamnindustrin.

Vi inleder året starkt och fortsätter aktivt att bearbeta marknaden och komplettera vårt erbjudande, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt framöver.

Per Holmberg, VD

 

Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2018
För perioden redovisar koncernen en omsättning på 62,4 MSEK (55,9). Bruttovinsten uppgick till 28,7 MSEK (25,0) och bruttomarginalen till 46,0 procent (44,6).

Rörelsens omkostnader var 22,6 MSEK (19,8) av detta svarade personalkostnader för 15,4 MSEK (13,0). Övriga kostnader var 7,2 MSEK (6,8). EBITDA för perioden uppgick till 6,1 MSEK (5,2).

Avskrivningar under perioden var 1,2 MSEK (0,6).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 4,9 MSEK (4,6).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (-0,1) vilket gav ett resultat före skatt på 4,9 MSEK (4,4).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,3 MSEK belastar resultatet och resultat efter skatt uppgick till 3,6 MSEK (3,2).

Orderingången under perioden har uppgått till 68,4 MSEK (53,9) och orderstocken var vid periodens slut 16,6 MSEK (11,7). Andra kvartalets orderingång var 35,7 MSEK (27,9).

Kommentarer till resultatet för första halvåret

Koncernens omsättning ökade med 12 procent från föregående år och orderingången ökade med 28 procent.

Faktureringen består av löpande affärer vilket tillsammans med en ökande andel tjänsteförsäljning medförde en ökad bruttomarginal som uppgick till 46,0 procent (44,6). Marginalen har påverkats positivt av en stark USD- samt Euro-kurs.

Omkostnaderna, framförallt personalkostnader, har ökat jämfört med föregående. Ökningen är hänförlig till verksamheten i USA där nyrekrytering inom säljstyrkan är en orsak. En stark USD-kurs påverkar även omkostnaderna.

JLT:s nya dator JLT6012 är lanserad och avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter påverkar resultatet från och med 2018.


Resultaträkning, MSEK   2018
Kv 2
2017
Kv 2
 2018
Kv 1-2
2017
Kv 1-2
 2017
Helår
 
Nettoomsättning  30,2 28,3  62,4 55,9  112,7  
Bruttovinst   14,6 12,6  28,7 25,0  49,5  
- Bruttomarginal   48,2%44,5% 46,0%44,6% 44,0% 
Försäljnings- och Marknadskostnader-5,5 -4,3  -10,6 -8,6  -17,5  
Organisations- och FoU-kostnader -6,8 -6,1  -12,0 -11,2  -21,6  
             
EBITDA   2,3 2,2  6,1 5,2  10,4  
- EBITDA marginal  7,7%8,0% 9,8%9,2% 9,3% 
             
Avskrivningar   -0,6 -0,3  -1,2 -0,6  -1,2  
 Varav:           
 - Materiella anläggningstillgångar-0,1 -0,1  -0,3 -0,3  -0,5  
 - Immateriella anläggningstillgångar-0,3 0,0  -0,6 0,0  -0,1  
 - Goodwill   -0,1 -0,1  -0,3 -0,3  -0,5  
             
Rörelseresultat   1,7 1,9  4,9 4,6  9,3  
- Rörelsemarginal  5,7%6,9% 7,9%8,2% 8,2% 

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till 9,2 MSEK (-6,7) koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 35,9 MSEK (21,3) och koncernens nettolåneskuld till -35,9 MSEK (-21,3), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 57 procent (59) och det egna kapitalet var 45,7 MSEK (42,7) efter utdelning om 4,2 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassa delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20% i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Kassaflödet under perioden påverkas av inbetalning för nyemission av aktier i enlighet med optionsprogram med 1,6 MSEK.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   0,2 MSEK (-1,6).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 4,1 miljoner aktier (12,9) omsatts under perioden vilket motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier.

I enlighet med optionsprogram nyemitterades 650 tusen aktier under juli månad.

Aktien noterades i 4,49 SEK vid periodens början och 4,03 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Mangold Fondkommission AB (telefon: +46 8 503 01 550) som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2018

Delårsrapport för januari-september 2018               19 oktober, 2018
Bokslutskommuniké för år 2018                             8 februari, 2019

Växjö den 15 augusti, 2018

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08:00 CET.


Koncernens räkenskaper* 
Resultaträkning, MSEK   2018
Kv 2
2017
Kv 2
 2018
Kv 1-2
2017
Kv 1-2
 2017
Helår
            
Summa rörelsens intäkter30,228,3 62,455,9 112,7
            
Rörelsens kostnader       
 Handelsvaror  -15,7-15,7 -33,7-31,0 -63,2
 Övriga externa kostnader  -3,5-3,7 -7,2-6,8 -12,5
 Personalkostnader  -8,7-6,7 -15,4-13,0 -26,6
 Avskrivningar  -0,6-0,3 -1,2-0,6 -1,2
Rörelseresultat 1,71,9 4,94,6 9,3
            
Finansnetto   0,00,0 0,0-0,1 0,0
Resultat efter finansiella poster 1,72,0 4,94,4 9,3
            
Skatt   -0,5-0,6 -1,3-1,2 -2,5
Periodens resultat   1,21,3 3,63,2 6,8
            
Resultat per aktie  (kronor)  0,040,05 0,130,12 0,24
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)0,040,05 0,130,11 0,24
            
Balansräkning, MSEK     2018
30 jun
2017
30 jun
 2017
31 dec
            
Tillgångar          
 Immateriella anläggningstillgångar   5,55,4 6,3
 Materiella anläggningstillgångar    0,70,8 0,8
 Finansiella anläggningstillgångar   0,00,6 0,0
Summa anläggningstillgångar  6,26,8 7,2
 Varulager      19,821,3 20,8
 Kortfristiga fordringar     18,023,2 20,1
 Likvida medel och finansiella placeringar  35,921,3 26,7
Summa omsättningstillgångar  73,765,7 67,6
            
Summa tillgångar      79,972,5 74,8
            
Eget kapital, avsättningar och skulder       
 Aktiekapital      27,927,9 27,9
 Bundet eget kapital     6,15,1 6,7
 Ansamlat resultat     11,79,7 11,7
Summa eget kapital      45,742,7 46,3
Avsättningar       1,31,4 1,3
Långfristiga skulder       -- -
Kortfristiga skulder     32,928,4 27,1
            
Summa eget kapital, avsättningar och skulder   79,972,5 74,8
            
* Matematisk avrundning         Kassaflödesanalys, MSEK  2018
Kv 1-2
2017
Kv 1-2
2017
Helår
           
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 6,94,010,1
Förändring av rörelsekapital 5,0-5,3-4,5
 

Löpande verksamheten
     11,9-1,45,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placeringar  -0,1-1,2-2,8
Finansieringsverksamheten     -2,64,2-4,2
Årets kassaflöde exkl. kortf. placereingar  9,2-6,7-1,3
 

Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar
   35,921,326,7
Nettolåneskuld      -35,9-21,3-26,7
           
           
           
Förändring av eget kapital, MSEK 2018
Kv 1-2
2017
Kv 1-2
2017
Helår
           
           
Ingående eget kapital 46,343,743,7
           
Periodens resultat     3,63,26,8
Omräkningsdifferens     0,00,0-0,1
Nyemission      ---
Utdelning      -4,2-4,2-4,2
Belopp vid periodens utgång 45,742,746,3
           
           
Nyckeltal       2018
Kv 1-2
2017
Kv 1-2
2017
Helår
           
EBITDA marginal   %   9,89,29,3
Rörelsemarginal   %   7,98,28,2
Vinstmarginal   %  7,97,98,3
           
Sysselsatt kapital   MSEK  45,742,746,3
Avkastning på sysselsatt kapital  %   222222
Eget kapital   MSEK  45,742,746,3
Avkastning på eget kapital  %  161616
Nettolåneskuld   MSEK  -35,9-21,3-26,7
Skuldsättningsgrad  ggr  000
Soliditet   %  575962
           
Resultat per aktie  kronor  0,130,120,24
Eget kapital per aktie  kronor  1,641,531,66
Nettolåneskuld per aktie  kronor  -1,28-0,76-0,96
           
Aktiens sista avslutskurs i perioden kronor  4,035,604,46
Antal utestående aktier  .000 st  27 90227 90227 902
Antal utestående aktier efter full utspädning .000 st  28 55228 90228 902

 

Bilaga