LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB (publ): Bokslutskommuniké 2009


 * Omsättningen uppgick till 78,1 MSEK (107,1)

 * Rörelseresultatet uppgick till-8,8 MSEK (3,4) och resultat efter skatt blev
  -7,1 MSEK (2,4)

 * Ingen utdelning föreslås för 2009

 * Utsikter för 2010
  Med en bredare bas av partners inom nya segment och en ökad försäljning inom
  Europa, förstärkt av en återhämtning i etablerade segment, ser vi en
  successivt ökad försäljning 2010 mot 2008 års nivå.

  Serieleveranser av kundspecifika projekt har påbörjats och har potential att
  ge ett substantiellt tillskott till försäljningen 2010.

Om JLT Mobile Computers

JLT utvecklar och marknadsför mobildatorer av PC-typ för professionella
användare i internationella tillämpningar. Mobildatorerna kännetecknas av mycket
hög driftsäkerhet även i de mest krävande miljöer såsom användning inom
transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär- och räddningsfordon.

Tillverkning och försäljning sker via partners, som tillför värde till produkten
och därmed utgör en fundamental framgångsfaktor för verksamheten.


JLT:s aktie handlas på First North.


Koncernens omsättning och resultat för helåret 2009

För helåret 2009 uppgick koncernens omsättning till 78,1 MSEK (107,1)
Bruttovinsten uppgick till 18,0 MSEK (27,3) och bruttomarginalen uppgick till
23,0 procent (25,5).


Rörelsens omkostnader, uppgår till 26,7 MSEK (23,9), av detta svarar
personalkostnader för 12,9 MSEK (11,1) och övriga kostnader för 10,9 MSEK
(10,3).


Avskrivningar under året har uppgått till 3,0 MSEK (2,4) varav 2,1 MSEK (2,1)
avser avskrivning av balanserade utvecklingskostnader. Inga utvecklingskostnader
har balanserats under året.


Koncernens rörelseresultat uppgick till -8,8 MSEK (3,4)


Finansnettot var positivt och uppgick till 0,1 MSEK (-1,0) och resultat före
skatt blev -8,7 MSEK (2,4).


Tillgångsförda underskottsavdrag har ökats med 1,6 MSEK vilket medför ett
resultat efter skatt på -7,1 MSEK.


Orderingången under året uppgick till 67,4 MSEK (117) och orderstocken var vid
periodens slut till 6,7 MSEK (16,9).


Kommentarer till resultatet för 2009

Minskad omsättning till följd av vikande konjunktur medförde en
resultatminskning i jämförelse med föregående år på drygt 7 MSEK.


Bruttomarginalen påverkades negativt av ökade garantikostnader samt att enstaka
affärer gjordes till låg marginal för att minska lagerbindning. Marginalen i den
löpande försäljningen var oförändrad.


Omkostnaderna exklusive avskrivningar ökade med drygt 2 MSEK där hela ökningen
avsåg marknadsinvesteringar medan övriga omkostnader var oförändrade.


Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader på 2,1 MSEK avser
utvecklingskostnader för FTPC 8404. Kvarstående aktiverade utgifter uppgår till
1,9 MSEK. Tillkommande utveckling och tester har belastat resultatet då dessa
kostnadsförts som löpande utveckling.


Goodwill-avskrivningar ökade med 0,2 MSEK och avser förvärvet av CMC i
Storbritannien 2008.


Fjärde kvartalet 2009

För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 16,8 MSEK (33,5). Ökade
garantikostnader gjorde att bruttomarginalen sjönk till 17,1 procent (28,2)
vilket medförde en bruttovinst på 2,9 MSEK (9,4).


Verksamhetens kostnader uppgick till 7,9 MSEK (7,1) varav avskrivningar 0,9 MSEK
(0,6).


Efter ett finansnetto på -0,3 MSEK (-1,2) uppgick resultat före skatt till -5,2
MSEK (1,2).


Orderingången i kvartalet uppgick till 18,4 MSEK (40,3).


Verksamheten 2009

Som ett led i fortsatta investeringar i marknad och försäljning rekryterades Per
Holmberg som ny VD för JLT under våren och han tillträdde den 1 juli. Per
Holmberg kommer närmast från USA där han varit marknadschef för Xilinx Inc, ett
högteknologi företag som är världsledande inom utveckling och försäljning av
programmerbara, logiska elektronikkomponenter till framträdande kommunikations-
och industriföretag som bland annat Ericsson. Jan Olofsson, JLT:s grundare och
huvudägare kommer att vara fortsatt verksam i JLT och ansvara för
affärsutveckling samt projektförsäljning.


I april påbörjades leveranser av JLTs handburna Field Tablet PC (FTPC) med ny
ljusstark skärm som kan användas i direkt solljus, samt Intels nya strömsnåla
processorfamilj Atom. Lanseringen förväntas öppna nya användningsområden, främst
inom fältarbete och fordonsmonterat. Produktutvecklingen har under andra
halvåret koncentrerades till kundspecifika projekt för att säkerställa,
framtida, större enskilda affärer inom affärsområdet kundspecifik design. Under
året har JLT gått med i det europiska teknologi samarbetet "SmartPM" som syftar
till att utveckla nya energisparande teknologier för hemelektronik, sjukvård och
industri. Genom detta samarbete får JLT access till ny spjutspetsteknologi som
är vital för att fortsatt vara i frontlinjen inom ruggade mobila datorer.


Under året har marknadssatsningarna på Europafortsatt. Samarbetet med befintliga
säljpartners har förstärkts och nya försäljningspartners har tillkommit i
nätverket. Under första kvartalet slutlevererades en större affär till American
Airlines i USA avseende datorer för bagagehantering i Miami, Dallas och Chicago.
JLT levererade ett 80-tal FTPC-datorer till McDonald´s Sverige, där de används
för att ta order i kön för Drive-Thru restauranger under högtrafik. JLT deltar
också tillsammans med sina italienska partners i uppbyggnad och fälttest av
utrustning inom segmentet public safety.


Efter en stark avslutning avår 2008, redovisade JLT en kraftigt vikande trend av
orderingången under första kvartalet. Orderingången minskade under året för
koncernen med 42 procent i jämförelse med 2008 med den största nedgången i USA.
I Europa medförde tillkommande nya marknader och försäljningspartners att
minskningen i orderingång begränsades till 9 procent.


Lager och Logistik liksom Transport är dominerande segment för JLT:s försäljning
och nedgången inom dessa segment till följd av konjunkturen svarar för merparten
av försäljningsnedgången 2009.För att motverka ett för stort komponentlager till följd av vikande försäljning,
genomfördes ett antal riktade affärer med låg marginal i avsikt att minska
lagerbindning och undvika framtidainkurans. Produktionsrelaterade
kvalitetsproblem under året har lett till ökade garantikostnader och har
föranlett en förändrad kvalitetsprocess för att säkerställa en kontinuerligt hög
kvalitetsnivå. Sammantaget har dessa faktorer av tillfällig karaktär påverkat
bruttomarginalen negativt. Marginalen på den löpande försäljningen är
oförändrad.Utsikter för 2010

JLTs strategi under 2010 är att driva tillväxt genom att stärka samarbetet med
befintliga partners i USA och Europa, och samtidigt fortsätta att expandera
partnernätverket i Europa. Ett effektivt nätverk av partners med kompletterande
produkter och expertis är nyckeln till att fånga nya affärsmöjligheter och att
kunna erbjuda slutkunden de mest konkurrenskraftiga lösningarna. För att
förstärka sin ledande position och möta en ökande konkurrens, kommer JLT
parallellt med marknadssatsningarna effektivisera produktion och
kvalitetsprocesser samt optimera produktportföljen.


Med en bredare bas av partners inom nya segment och en ökad försäljning inom
Europa, förstärkt av en återhämtning i etablerade segment, ser vi en successivt
ökad försäljning 2010 mot 2008 års nivå.


Serieleveranser av kundspecifika projekt har påbörjats och har potential att ge
ett substantiellt tillskott till försäljningen 2010.


Det långsiktiga behovet av tåliga datorer för tuffa miljöer fortsätter att växa,
vilket ger en långsiktigt god tillväxtpotential för JLT.Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens kassaflöde var under 2009 negativt med -2,6 MSEK (-11,2).


Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,9 MSEK (3,5). Inga
räntebärande skulder föreligger, soliditeten uppgick till 70 procent (71) och
det egna kapitalet var 37,6 MSEK (46,0).Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare.
Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-2,1).


Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid årets slut till 27,3 MSEK att
utnyttjas mot framtida vinster.


Underskottens teoretiska värde och framtida positiva effekt på kassaflödet,
vidnyttjande mot framtida vinster, är 6,9 MSEK varav 5,5 MSEK är tillgångsfört
som uppskjuten skattefordran. Resterande 1,4 MSEK av det teoretiska värdet
möjliggör en skattereduktion på framtida vinster.


Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets
rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har
använts som i den senaste årsredovisningen.Utdelning

Styrelsen rekommenderar årsstämman att besluta att ingen utdelning (0) för
verksamhetsåret 2009 utgår.


Aktien

Totalt har3,4 miljoner aktier (6,2) omsatts under året vilket motsvarar 12
procent av det totala antalet aktier.Aktien noterades i1,99 SEK vid periodens början och sista avslut gjordes till
2,45 SEK.


Under hösten erbjöds personalen att köpa optioner i JLT. Erbjudandet utnyttjades
till 97% vilket motsvarade 660 000 optioner.


JLT-aktien är noterad på First North med E. Öhman J:or Fondkommission som
certified advisor.


Årsstämma

Årsstämma hålls torsdagen den 5 maj kl. 16:00 på Smålandsbanken i Växjö.Rapporteringstillfällen för 2009


 Delårsrapport för januari-mars 2010   5  maj   2010

 Delårsrapport för januari-juni 2010   16 augusti 2010

 Delårsrapport för januari-september 2010 3 november 2010

 Bokslutskommuniké för år 2010      4  februari 2011              Växjö den 9 februari 2010


     På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktörFör ytterligare information;


 Per Holmberg VD    0470 - 53 03 00

 Stefan Käck vVD / CFO 0735 - 31 00 57
[HUG#1382045]