LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Årsstämma 2018


Vid årsstämman i JLT Mobile Computers AB (publ) den 8 maj 2018 i Växjö fattades följande huvudsakliga beslut:

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslöts om utdelning till aktieägarna om 0,15 kronor per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 11 maj 2018.

Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Ahlén, Ola Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjövall och Per Ädelroth. Till styrelsens ordförande omvaldes Ulf Ahlén.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 490 000 kronor, varav 165 000 kronor till ordföranden, 100 000 kronor till vice ordföranden (Ola Blomberg) och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att vederlagsfritt ge ut högst 1 200 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021 till bolagets helägda dotterbolag JLT Mobile Computers Sweden AB, för vidareöverlåtelse till nuvarande och/eller tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda inom JLT-koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till det högsta av 7,00 kronor eller 130 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2018.

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4 185 300 aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

För ytterligare information:   
                                           
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Bilaga