LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari - mars, 2018


  • Orderingång 32,7 MSEK (26,0)
  • Omsättning 32,2 MSEK (27,7)
  • Bruttomarginal 44,0 procent (44,7)
  • Rörelseresultat 3,2 MSEK (2,6)
  • Resultat efter skatt 2,4 MSEK (1,9)

Kommentarer från VD

Vi har haft en bra start på 2018 och gör ett starkt första kvartal jämfört med 2017 sett till både orderingång och fakturering. Orderingången uppgick under första kvartalet 2018 till 33 MSEK, vilket är en ökning med 26% jämfört med samma period föregående år. Faktureringen slutade på 32 MSEK och innebär därmed en ökning med 16% jämfört med 2017. Värt att notera är att vi efter några års stiltje på gruvmarknaden nu börjar se en återhämtning inom det segmentet. Under första kvartalet inkom beställningar från kunder inom gruvindustrin i USA och Norden, vilket är en positiv signal om den framtida utvecklingen på den globala gruvmarknaden och kan innebära att gruvsegmentet som tidigare varit betydande för JLT nu är på väg tillbaka. Vidare har vi efter en längre tids samarbete tillsammans med en ny global kund inom IT för entreprenad, väg och vatten tagit fram en lösning där vår kund kommer att integrera JLT:s datorer som en del utav deras erbjudande till sina kunder. Kunden har nu lagt sin första order och leverans har påbörjats.

Den 5:e mars lanserade JLT logistikdatorn JLT6012 som är den första datorn i JLT:s nästa generation fordonsmonterade datorer, den 6:e generationen i JLT:s historia. Den nya datorn riktar sig främst till kunder inom lager och logistik med en rad funktioner som förenklar det dagliga arbetet för användarna samtidigt som den sänker kundens totalkostnad. Med JLT6012-datorn har JLT dessutom skapat en innovativ plattform innehållande ny teknologi som kommer utgöra grunden för framtida lösningar vilka lyfter kundnyttan till nya nivåer. JLT6012 introducerades under våren på de ledande logistikmässorna LogiMAT i Stuttgart, SITL i Paris och MODEX i Atlanta (GA) där mottagandet var mycket positivt. De första beställningarna har lagts och ytterligare affärsmöjligheter som identifierats under mässorna bearbetas nu av vårt säljteam.

Vi inleder året med ett starkt första kvartal, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt framöver.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till mars 2018
För perioden redovisar koncernen en omsättning på 32,2 MSEK (27,7). Bruttovinsten uppgick till 14,1 MSEK (12,4) och bruttomarginalen till 44,0 procent (44,7).

Rörelsens omkostnader var 10,3 MSEK (9,5) av detta svarade personalkostnader för 6,7 MSEK (6,4). Övriga kostnader var 3,6 MSEK (3,1). EBITDA för perioden uppgick till 3,8 MSEK (2,9).

Avskrivningar under perioden var 0,6 MSEK (0,3).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 3,2 MSEK (2,6).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (-0,1) vilket gav ett resultat före skatt på 3,2 MSEK (2,5).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 0,8 MSEK (0,6) belastar resultatet och resultat efter skatt uppgick till 2,4 MSEK (1,9).

Orderingången under perioden har uppgått till 32,7 MSEK (26,0) och orderstocken var vid periodens slut 11,7 MSEK (10,9).

Resultaträkning, MSEK           2018
Kv 1
2017
Kv 1
  2017
Helår
                       
Nettoomsättning           32,2 27,7   112,7
                       
Bruttovinst             14,1 12,4   49,5
- Bruttomarginal             44,0% 44,7%   44,0%
                       
Försäljnings- och Marknadskostnader       -5,1 -4,4   -17,5
                       
Organisations- och FoU-kostnader         -5,2 -5,1   -21,6
                       
EBITDA             3,8 2,9   10,4
- EBITDA marginal           11,8% 10,5%   9,3%
                       
Avskrivningar             -0,6 -0,3   -1,2
  Varav:                    
  - Materiella anläggningstillgångar       -0,1 -0,1   -0,5
  - Immateriella anläggningstillgångar       -0,3 0,0   -0,1
  - Goodwill             -0,1 -0,1   -0,5
                       
Rörelseresultat             3,2 2,6   9,3
- Rörelsemarginal           10,0% 9,4%   8,2%

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till 0,2 MSEK (0,4). Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 26,8 MSEK (28,4) och koncernens nettolåneskuld till -26,8 MSEK (-28,4), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 62 procent (67) och det egna kapitalet var 48,8 MSEK (45,7).

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-0,5 MSEK (-0,3).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 1,8 miljoner aktier (8,1) omsatts under perioden vilket motsvarar 6 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 4,46 SEK vid periodens början och 4,09 SEK vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på Nasdaq First North med Remium som certified adviser.

Rapporteringstillfällen för 2018

Delårsrapport för januari-juni 2018                          15 augusti, 2018
Delårsrapport för januari-september 2018               19 oktober, 2018
Bokslutskommuniké för år 2018                             8 februari, 2019

Växjö den 8 maj 2018

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com


Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning,  MSEK           2018
Kv 1
2017
Kv 1
  2017
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter       32,2 27,7   112,7
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror           -18,0 -15,3   -63,2
  Övriga externa kostnader           -3,6 -3,1   -12,5
  Personalkostnader           -6,7 -6,4   -26,6
  Avskrivningar           -0,6 -0,3   -1,2
Rörelseresultat       3,2 2,6   9,3
                       
Finansnetto             0,0 -0,1   0,0
Resultat efter finansiella poster       3,2 2,5   9,3
                       
Skatt             -0,8 -0,6   -2,5
Periodens resultat           2,4 1,9   6,8
                       
Resultat per aktie  (kronor)           0,09 0,07   0,24
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor)       0,08 0,06   0,24
                       
Balansräkning,  MSEK           2018
31 mar
2017
31 mar
  2017
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       5,9 5,2   6,3
  Materiella anläggningstillgångar         0,8 0,9   0,8
  Finansiella anläggningstillgångar       0,0 0,6   0,0
Summa anläggningstillgångar   6,7 6,7   7,2
  Varulager             20,6 20,0   20,8
  Kortfristiga fordringar           24,4 13,5   20,1
  Likvida medel och finansiella placeringar     26,8 28,4   26,7
Summa omsättningstillgångar   71,9 61,8   67,6
                       
Summa tillgångar           78,6 68,5   74,8
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Aktiekapital             27,9 27,9   27,9
  Bundet eget kapital           6,4 4,2   6,7
  Ansamlat resultat           14,6 13,6   11,7
Summa eget kapital           48,8 45,7   46,3
Avsättningar             1,3 1,6   1,3
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           28,5 21,1   27,1
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    78,6 68,5   74,8
                       
* Matematisk avrundning                  


Kassaflödesanalys,  MSEK     2018
Kv 1
2017
Kv 1
2017
Helår
                     
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   3,9 2,2 10,1
Förändring av rörelsekapital   -3,8 -1,0 -4,5
Löpande verksamheten           0,1 1,2 5,7
Investeringsverksamheten exkl. kortf. placereingar     0,1 -0,8 -2,8
Finansieringsverksamheten           0,0 0,0 -4,2
Årets kassaflöde exkl. kortf. placereingar     0,2 0,4 -1,3
Likvida medel  inkl kortfristiga placeringar       26,8 28,4 26,7
Nettolåneskuld*             -26,8 -28,4 -26,7
                     
                     
                     
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2018
Kv 1
2017
Kv 1
2017
Helår
                     
                     
Ingående eget kapital   46,3 43,7 43,7
                     
Periodens resultat           2,4 1,9 6,8
Omräkningsdifferens           0,1 0,1 -0,1
Nyemission             - - -
Utdelning              - - -4,2
Belopp vid periodens utgång   48,8 45,7 46,3
                     
                     
Nyckeltal             2018
Kv 1
2017
Kv 1
2017
Helår
                     
EBITDA marginal      %       11,8 10,5 9,3
Rörelsemarginal      %       10,0 9,4 8,2
Vinstmarginal      %     10,1 8,9 8,3
                     
Sysselsatt kapital      MSEK     48,8 45,7 46,3
Avkastning på sysselsatt kapital    %       27 24 22
Eget kapital      MSEK     48,8 45,7 46,3
Avkastning på eget kapital    %     21 19 16
Nettolåneskuld *      MSEK     -26,8 -28,4 -26,7
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0 0
Soliditet      %     62 67 62
                     
Resultat per aktie    kronor     0,09 0,07 0,24
Eget kapital per aktie    kronor     1,75 1,64 1,66
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,96 -1,02 -0,96
                     
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     4,09 6,30 4,46
Antal utestående aktier    .000 st     27 902 27 902 27 902
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     28 902 28 902 28 902
                     
* Negativt värde = nettokassa                

Bilaga