LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Bokslutskommuniké 2017


  • Omsättning 112,7 MSEK (126,9)
  • Bruttomarginal 43,9 procent (43,2)
  • Rörelseresultat 9,3 MSEK (13,1)
  • Resultat efter skatt 7,0 MSEK (10,8)
  • Utdelning 0,15 kr (0,15)

Kommentarer från VD
Under 2017 jobbade vi enligt vår långsiktiga tillväxtstrategi vidare med att stärka JLT:s marknadsnärvaro och utveckla produktportföljen. Den konsekventa strategin vi arbetar enligt har visat sig framgångsrik och har de senaste åren genererat en positiv trend avseende såväl omsättning som lönsamhet. Utöver den löpande försäljningen påverkas JLT:s totala omsättning av enskilda, större projektaffärer med långa ledtider, som en konsekvens av detta varierar omsättningen naturligt från år till år beroende på hur dessa affärer kommer in. Under 2017 bestod omsättningen främst av löpande försäljning och slutade på 113 MSEK, att jämföras med 127 MSEK året innan då JLT vann ett flertal stora projektaffärer. Sett till den underliggande löpande försäljningen, exklusive större projektaffärer, ser vi en ökning med 16% mot föregående år, vilket också resulterade i en stabil bruttomarginal som slutade på 44% jämfört med 43% föregående år, trots en negativ påverkan av en lägre USD-kurs.

JLT:s dotterbolag i USA som etablerades 2015 visade fortsatt lovande resultat under 2017. Dotterbolagets försäljning i USD ökade under året med 4% och därmed kompenserade löpande försäljning under 2017 för den större projektaffär på 9 MSEK som togs året innan. Utanför USA expanderade vi vårt internationella partnernätverk under året med sju nya återförsäljare och vi vann ett flertal viktiga affärer med nya strategiska kunder.

Vidare har vi under 2017 både förnyat och expanderat vår produktportfölj. Två äldre produkter avvecklades under första kvartalet och en ny tablet, MT2010, introducerades under fjärde kvartalet. Med nya MT2010-tableten möter vi befintliga och nya kunders behov av handburna datorer. Under året slutförde vi också utvecklingen av den första produkten i JLT:s nästa generation fordonsmonterade datorer, den 6:e generationen i JLT:s historia. Enligt plan har datorn installerats hos pilotkunder och kommer att lanseras under första kvartalet 2018.

En viktig del i vår tillväxtstrategi är att utöka vårt servicebjudande och under 2017 ökade tjänsterelaterade intäkter markant.

Med vår växande närvaro på marknaden, lanseringen av nya produkter och kompletterande service är JLT väl positionerat för en fortsatt lönsam tillväxt. Glädjande är en bra start på det nya året med en orderingång i januari månad som kraftigt överstiger motsvarande period 2017.

Per Holmberg, verkställande direktör

Koncernens omsättning och resultat för helåret 2017
För helåret 2017 redovisar koncernen en omsättning på 112,7 MSEK (126,9). Bruttovinsten uppgick till 49,5 MSEK (54,8) och bruttomarginalen till 43,9 procent (43,2).

Rörelsens omkostnader var 39,1 MSEK (40,6) av detta var övriga kostnader 12,5 MSEK (13,7). Personalkostnader uppgick till 26,6 MSEK (27,0) varav rörliga löner 0,3 MSEK (3,1).
EBITDA för året uppgick till 10,4 MSEK (14,1).

Avskrivningar under året var 1,2 MSEK (1,1) varav goodwill 0,5 MSEK (0,5).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 9,3 MSEK (13,1).

Finansnettot uppgick till 0,0 MSEK (0,0) vilket gav ett resultat före skatt på 9,3 MSEK (13,1).

Schablonskatt för koncernen om 2,4 MSEK gav ett resultat efter skatt på 7,0 MSEK (10,8).

Orderingången under året har uppgått till 110,3 MSEK (129,5) och orderstocken var vid periodens slut 10,6 MSEK (13,4). Orderstock med planerad leverans i första kvartalet 2018 uppgår till 8,0 MSEK.

Som utgående orderstock 2017 redovisas order med planerad leverans inom 12 månader, orderstock med planerad leverans nästa kvartal redovisas separat. Serviceavtal räknas ej in i orderstocken.

Kommentarer till resultatet för 2017
Koncernens totala omsättning minskade tio procent under 2017 jämfört med föregående år. Sett till den löpande försäljningen av idag aktiva produkter under perioden ökade emellertid omsättningen med 16 procent, då 28 procent av 2016 års omsättning utgjordes av produkter som har avvecklats samt två större projektaffärer utöver löpande försäljning.

Bruttomarginalen ökade något till 43,9 procent (43,2) trots en negativ påverkan av en sjunkande USD-kurs, vilket kompenserats av ökad produktmarginal och ökade serviceintäkter.
  
Under 2017 avslutades utvecklingen av plattformen för JLT:s nästa generation av fordonsdatorer. Lanseringen av en första dator i denna generation kommer att ske under första kvartalet 2018. Försäljning till utvalda pilotkunder har emellertid redan påbörjats. Aktiverade utvecklingsutgifter för JLT:s nästa generations fordonsdator är 5,0 MSEK varav 2,5 MSEK aktiverat 2017.

Lageruppbyggnad av den nya tablet-datorn samt komponentlager för att säkerställa leveranskapacitet av nästa generations fordonsdator har medfört en lagerökning på 4,5 MSEK.

Försäljning av serviceavtal och övriga tjänster har en positiv utveckling och tjänsterelaterade intäkter uppgick till 8,6 MSEK (5,9). Förutbetalda serviceavtal vilka skuldförts uppgår till 12,3 MSEK (10,7).

Fjärde kvartalet 2017
För fjärde kvartalet redovisades en omsättning på 27,0 MSEK (34,8) till bruttomarginalen 43,1 procent (46,7) vilket medförde en bruttovinst på 11,6 MSEK (16,2). 

Verksamhetens omkostnader uppgick till 10,1 MSEK (11,5). EBITDA var 1,5 MSEK (4,7).  

Avskrivningar uppgick till 0,3 MSEK (0,2) och rörelseresultatet var 1,3 MSEK (4,5).

Orderingången i kvartalet var 29,0 MSEK (34,9). Den lägre orderingången är en följd av att vissa order som förväntades i fjärde kvartalet senarelades och orderingången i januari uppgick till 19,5 MSEK (6,4).

Verksamheten 2017

JLT Mobile Computers Inc.
Verksamheten i USA fortsätter att utvecklas positivt. Försäljningen i USD ökade med fyra procent under 2017 jämfört med föregående år. Löpande försäljning och serviceintäkter ökar stadigt och kompenserade under året för såväl avvecklingen av JLT:s föregående tablet i början av 2017, samt den stororder på drygt 9 MSEK som togs under 2016.

Produktutveckling
Under 2017 färdigställdes utvecklingen av den första datorn i JLT:s nya generation av fordonsmonterade datorer. Datorn kommer att lanseras under första kvartalet 2018, försäljning till utvalda kunder har emellertid redan påbörjats. Datorn kompletterar JLT:s befintliga sortiment med ny teknologi och en unik plattformsdesign med syfte att möta kunders behov av ökad effektivitet och användaracceptans inom befintliga och nya segment.

I fjärde kvartalet lanserade JLT en ny handburen tablet, MT2010, som erbjuds med samma förstklassiga support och service som för JLT:s övriga produkter och som i första hand riktas mot lager-, livsmedel-, transport- och hamnindustrin i USA och Europa (se pressmeddelande 2017-11-06). MT2010-tableten utgör ett komplement till JLT:s befintliga sortiment av fordonsmonterade datorer och ersätter den tablet som tidigare såldes i USA men som avvecklades i början av 2017.

Marknadsutveckling
Under året har JLT vunnit ett flertal affärer hos strategiskt viktiga kunder. JLT är därmed väl positionerat hos dessa kunder för framtida expansion och återkommande köp av JLT:s datorer. Under året har JLT också fortsatt expansionen av sitt internationella återförsäljarnätverk och tecknat avtal med sju nya partners som nu är utbildade att sälja JLT:s produkter.

I oktober nådde JLT en viktig milstolpe när företagets 100 000:e dator levererades. Jubileumsdatorn ingick i en större order från Volvo Car Body Components och levererades personligen vid fabriken i Ronneby med ett unikt 100 000-timmars garantiavtal.

Personal
Under året genomfördes ett flertal nyrekryteringar inom försäljning och utveckling för att stärka organisationen. Genom att investera i verksamhetens utveckling och samtidigt stärka JLT:s marknadsnärvaro kan vi fortsätta att driva en långsiktig och lönsam tillväxt framöver.

Pressreleaser under 2017
Utöver finansiell rapportering

2017-01-17 JLT Mobile Computers visar fordonsmonterade datorer med praktiskt taget okrossbar pekskärm under LogiMAT 2017.

 
2017-03-01 JLT Mobile Computers visar nytt verktyg för Bluetooth-parning och JLT PowerTouch-teknologin under SITL i Paris

 
2017-03-21 JLT Mobile Computers belyser vikten av stryktålig IT-utrustning i hamnmiljö under Port & Terminal Technology Conference

2017-04-10 JLT Mobile Computers fortsätter expandera globalt genom att ansluta ytterligare partners till det internationella återförsäljarnätverket

2017-04-17 JLT Mobile Computers visar stryktåliga datorer för användning i gruvindustri under CIM 2017 Convention i Montreal

2017-04-26 JLT Mobile Computers levererar stryktåliga datorer till världsledande biltillverkare för användning i deras lagerverksamhet i USA

2017-05-30 JLT Mobile Computers demonstrerar stryktåliga datorer för hamnindustrin under TOC Europe
2017-06-05 JLT Mobile Computers stärker organisationen för främjad tillväxt

2017-08-24 JLT Mobile Computers levererar stryktåliga datorer till Swire Coca-Cola, USA ett av de största tappningsföretagen för Coca-Cola i USA

2017-10-04 JLT Mobile Computers levererar jubileumsdator med exklusivt 100,000-timmars garantiavtal till Volvo Car Body Components

2017-10-04 JLT Mobile Computers levererar stryktåliga datorer till Volvo Car Body Components högteknologiska produktionsanläggning

2017-11-06 JLT Mobile Computers lanserar stryktålig tablet med samma förstklassiga support och service som blivit ett signum för JLT

2017-11-13 JLT Mobile Computers levererar stryktåliga datorer till Steketee för ökad effektivitet och precision inom jordbruk
2017-11-14  JLT Mobile Computers stärker återförsäljarnätverket med ytterligare en partner på den nordiska marknaden

2017-11-23 JLT Mobile Computers ställer ut på ledande mässa inom supply chain i Nederländerna tillsammans med ny lokal partner

2017-12-18 JLT Mobile Computers installerar pilotprodukt med nytt plattformskoncept hos utvalda kunder
   

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet har uppgått till -1,2 MSEK (10,4) efter utdelning på 4,2 (1,9) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 26,7 MSEK (28,0). Inga räntebärande skulder föreligger.

Soliditeten uppgick till 62 procent (58) och det egna kapitalet var 46,8 MSEK (43,7).

Från och med andra kvartalet 2017 är kassan delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20 procent i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Moderbolaget
Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till
-1,6 MSEK (-2,4).

Koncernens skattesituation
Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 5,3 MSEK, allt hänförligt till utländska dotterbolag. Kvarvarande underskottsavdrag är ej tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.


Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman att oförändrad utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 med 0,15 kronor per aktie (0,15).

Aktien
Totalt har 20,8 miljoner aktier (18,8) omsatts under året vilket motsvarar 75 procent av det totala antalet aktier.

Totala antal aktier uppgår nu till 27.902.000. Ytterligare 1.000.000 optioner är utestående till personalen med förfall juni 2018 till en teckningskurs på 3,17 SEK per aktie.

Aktien noterades i 4,86 SEK vid årets början och till 4,46 SEK vid årets slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium Nordic Holding AB som certified advisor.

Årsstämma
Årsstämma hålls torsdagen den 8 maj kl. 16:00 på World Trade Center i Växjö.

Rapporteringstillfällen för 2018
Delårsrapport Jan - Mars, 2018                    8 maj, 2018
Delårsrapport Jan - Juni, 2018                     15 augusti, 2018
Delårsrapport Jan - Sept, 2018                    19 oktober, 2018
Bokslutskommuniké 2019                           8 februari, 2019


Växjö den 9 februari 2018

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning,  MSEK     2017
Kv 4
2016
Kv 4
  2017
Helår
2016
Helår
  2016
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 27,0 34,8   112,7 92,2   126,9
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -15,4 -18,5   -63,2 -53,6   -72,1
  Övriga externa kostnader     -3,1 -4,2   -12,5 -9,5   -13,7
  Personalkostnader     -7,0 -7,3   -26,6 -19,6   -27,0
  Avskrivningar     -0,3 -0,2   -1,2 -0,9   -1,1
  Andelar i intresseföretags resultat              
Rörelseresultat 1,3 4,5   9,3 8,6   13,1
                       
Finansnetto       0,1 0,2   0,0 -0,1   0,0
Resultat efter finansiella poster 1,4 4,6   9,3 8,4   13,1
                       
Skatt       -0,3 -0,8   -2,4 -1,5   -2,3
Periodens resultat     1,1 3,9   7,0 6,9   10,8
                       
Resultat per aktie  (kronor)     0,04 0,14   0,25 0,25   0,39
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,04 0,13   0,24 0,25   0,38
                       
Balansräkning,  MSEK           2017
31 dec
2016
31 dec
  2016
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       6,3 4,3   4,6
  Materiella anläggningstillgångar         0,8 1,1   1,0
  Finansiella anläggningstillgångar       0,0 1,6   0,8
Summa anläggningstillgångar   7,2 7,0   6,5
  Varulager             20,8 16,2   16,3
  Kortfristiga fordringar           20,3 13,1   24,3
  Likvida medel och finansiella placeringar     26,7 27,2   28,0
Summa omsättningstillgångar   67,8 56,6   68,5
                       
Summa tillgångar           75,0 63,6   75,0
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Aktiekapital             27,9     27,9
  Bundet eget kapital           6,7 30,1   4,2
  Ansamlat resultat           12,3 10,0   11,3
Summa eget kapital           46,8 40,1   15,5
Avsättningar             1,3 1,6   1,6
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           26,8 21,9   29,7
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    75,0 63,6   46,8
                       
* Matematisk avrundning                  
Kassaflödesanalys,  MSEK     2017
Helår
2016
Helår
  2016
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   9,1 7,8   14,0
Förändring av rörelsekapital   -3,6 2,6   -1,0
Löpande verksamheten       0,0   5,6 10,4   13,0
Investeringsverksamheten       -0,5   -2,6 -0,6   -2,4
Finansieringsverksamheten       0,0   -4,2 -0,2   -0,2
Årets kassaflöde       -0,5   -1,2 9,7   10,4
Likvida medel         27,4   26,7 27,2   28,0
Nettolåneskuld*             -26,7 -27,2   -28,0
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2017
Helår
2016
Helår
  2016
Helår
                       
                       
Ingående eget kapital   43,7 33,3   33,3
                       
Periodens resultat           7,0 6,9   10,8
Omräkningsdifferens           0,3 0,0   -0,2
Nyemission             - 1,7   1,7
Utdelning             -4,2 -1,9   -1,9
Belopp vid periodens utgång   46,8 40,1   43,7
                       
                       
Nyckeltal             2017
Helår
2016
Helår
  2016
Helår
                       
EBITDA marginal      %       9,3 10,3   11,2
Rörelsemarginal      %       8,2 9,3   10,3
Vinstmarginal      %     8,3 9,2   10,3
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     46,8 40,1   43,7
Avkastning på sysselsatt kapital    %       21 31   34
Eget kapital      MSEK     46,8 40,1   43,7
Avkastning på eget kapital    %     16 25   28
Nettolåneskuld *      MSEK     -26,7 -27,2   -28,0
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     62 63   58
                       
Resultat per aktie    kronor     0,25 0,25   0,39
Eget kapital per aktie    kronor     1,68 1,44   1,60
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,96 -0,98   -1,02
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     4,46 4,20   4,86
Antal utestående aktier    .000 st     27 902 27 902   27 902
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     28 902 28 902   28 902
                       
* Negativt värde = nettokassa                  
Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34532870-ede5-462f-8377-5175cc432454