LinkedIn Pixel
Information Newsletter

Don’t miss out!

Hoppa till innehåll

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari - juni 2017


  • Orderingång 53,9 MSEK (69,3)
  • Omsättning 55,9 MSEK (63,7)
  • Bruttomarginal 44,6 procent (41,1)
  • Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0)
  • Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2)

Kommentarer från VD

I början av året inledde JLT en ambitiös marknadsstrategi vilken har visat sig vara lyckosam och som vi fortsätter att arbeta efter. Detta har under andra kvartalet resulterat i ett flertal strategiskt viktiga affärer med stor potential de närmaste åren hos nya kunder inom våra målsegment. Bland annat vanns en första order till en stor internationell biltillverkare i USA, som tillsammans med ytterligare nyckelaffärer under kvartalet positionerar JLT väl för framtida affärer då dessa order är del av större utrullningar av fordonsdatorer.

Vi har också skapat nya affärsmöjligheter genom att delta vid flera internationella industrievent och mässor som nu aktivt bearbetas. Under kvartalet ställde JLT ut på Port & Terminal Technology i USA, en nischad konferens med representanter från hamnar och hamnoperatörer från hela världen, CIM 2017 Convention som är Kanadas största konferens inom gruvindustrin, och TOC Europe i Nederländerna, Europas största hamnkonferens. Dessutom har vi under kvartalet utökat vårt internationella nätverk av återförsäljare, JLT Global Sales Partner Program, med ytterligare fem försäljningspartners i nya länder vilket stärker vår position och öppnar för fler affärer på den globala marknaden.

För JLT består den totala försäljningen under ett år huvudsakligen av löpande affärer som kompletteras av ett mindre antal stora volymorder med något lägre marginal. Således förekommer naturliga variationer från period till period beroende på hur dessa volymorder kommer in över året. Då försäljningen under andra kvartalet främst bestod av löpande affärer föll kvartalets omsättning till 28 MSEK jämfört med 39 MSEK för samma period föregående år, bruttomarginalen å andra sidan stärktes till 45% jämfört med 38% föregående år. Orderingången för kvartalet slutade på 28 MSEK jämfört med 27 MSEK för samma period föregående år, därmed ett bra kvartal i både Europa och USA historiskt sett.

Under perioden genomförde vi ett flertal nyrekryteringar inom försäljning och utveckling för att stärka organisationen. Genom att investera i verksamhetens utveckling och samtidigt stärka vår marknadsnärvaro kan vi fortsätta att driva en långsiktig och lönsam tillväxt framöver.

Per Holmberg, VD


Koncernens omsättning och resultat för perioden januari till juni 2017

För perioden redovisar koncernen en omsättning på 55,9 MSEK (63,7). Bruttovinsten uppgick till 25,0 MSEK (26,2) och bruttomarginalen till 44,6 procent (41,1).

Rörelsens omkostnader var 19,8 MSEK (19,6) av detta svarade personalkostnader för 13,0 MSEK (13,5). Övriga kostnader var 6,8 MSEK (6,1). EBITDA för perioden uppgick till 5,2 MSEK (6,6).

Avskrivningar under perioden var 0,6 MSEK (0,6).

Koncernens rörelseresultat uppgick till 4,6 MSEK (6,0).

Finansnettot uppgick till -0,1 MSEK (0,1) vilket gav ett resultat före skatt på 4,4 MSEK (6,1).

Schablonskatt för koncernen uppgående till 1,2 MSEK belastar resultatet men har ingen kassaflödespåverkan och resultat efter skatt uppgick till 3,2 MSEK (5,2).

Orderingången under perioden har uppgått till 53,9 MSEK (69,3) och orderstocken för leverans i tredje kvartalet var vid periodens slut 5,6 MSEK (16,0). Andra kvartalets orderingång var 27,9 MSEK (27,4).

Kommentarer till resultatet för första halvåret

Koncernens omsättning minskade 12 procent från föregående år och orderingången minskade med 22 procent.

Faktureringen består huvudsakligen av löpande affärer vilket tillsammans med en ökande andel tjänsteförsäljning medförde en ökad bruttomarginal som uppgick till 44,6 procent (41,1). 

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet har uppgått till -6,7 MSEK (6,8) koncernens likvida medel uppgick på balansdagen till 21,3 MSEK (24,4) och koncernens nettolåneskuld till -21,3 MSEK (-24,4), således en nettokassa.

Soliditeten uppgick till 59 procent (55) och det egna kapitalet var 42,7 MSEK (38,1) efter utdelning om 4,2 MSEK.

Inga räntebärande skulder föreligger.

Från och med andra kvartalet 2017 är kassa delvis placerad i diskretionär förvaltning enligt en fastställd placeringspolicy med maximalt 20% i aktier eller aktierelaterad placering. Storleken på det förvaltade beloppet baseras på aktuellt likviditetsbehov.

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till   -1,6 MSEK (-1,1).

Koncernens skattesituation

Kvarvarande underskottsavdrag uppgick vid periodens slut till 8,1 MSEK att utnyttjas mot framtida vinster, varav 2,4 MSEK i svenska bolag. 0,6 MSEK är tillgångsfört som uppskjuten skattefordran.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt BFNAR 2007:1, Frivillig delårsrapportering. Fr.o.m. 2014 tillämpar JLT årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Aktien

Totalt har 12,9 miljoner aktier (7,3) omsatts under perioden vilket motsvarar 46 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 4,86 SEK vid periodens början och 5,60 vid periodens slut.

JLT-aktien är noterad på First North med Remium som certified advisor.

Rapporteringstillfällen för 2017

Delårsrapport för januari-september 2017               20 oktober, 2017
Bokslutskommuniké för år 2017                             9 februari, 2018

Växjö den 11 augusti 2017

På styrelsens uppdrag: Per Holmberg, verkställande direktör

För ytterligare information:                         
Per Holmberg VD                 0470 - 53 03 00                    
Stefan Käck    vVD / CFO      0470 - 53 03 21                    
www.jltmobile.com

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2017 kl. 08:00 CET.


Koncernens räkenskaper*  
Resultaträkning,  MSEK     2017
Kv 2
2016
Kv 2
  2017
Kv 1-2
2016
Kv 1-2
  2016
Helår
                       
Summa rörelsens intäkter 28,3 39,2   55,9 63,7   126,9
                       
Rörelsens kostnader              
  Handelsvaror     -15,7 -24,2   -31,0 -37,5   -72,1
  Övriga externa kostnader     -3,7 -3,3   -6,8 -6,1   -13,7
  Personalkostnader     -6,7 -7,8   -13,0 -13,5   -27,0
  Avskrivningar     -0,3 -0,3   -0,6 -0,6   -1,1
  Andelar i intresseföretags resultat              
Rörelseresultat 1,9 3,6   4,6 6,0   13,1
                       
Finansnetto       0,0 0,5   -0,1 0,1   0,0
Resultat efter finansiella poster 2,0 4,1   4,4 6,1   13,1
                       
Skatt       -0,6 -0,5   -1,2 -0,9   -2,3
Periodens resultat     1,3 3,6   3,2 5,2   10,8
                       
Resultat per aktie  (kronor)     0,05 0,13   0,12 0,19   0,39
Resultat per aktie efter full utspädning (kronor) 0,05 0,12   0,11 0,19   0,38
                       
Balansräkning,  MSEK           2017
30 jun
2016
30 jun
  2016
31 dec
                       
Tillgångar                    
  Immateriella anläggningstillgångar       5,4 3,9   4,6
  Materiella anläggningstillgångar         0,8 1,2   1,0
  Finansiella anläggningstillgångar       0,6 2,3   0,8
Summa anläggningstillgångar   6,8 7,4   6,5
  Varulager             21,3 14,7   16,3
  Kortfristiga fordringar           23,2 22,8   24,3
  Likvida medel           21,3 24,4   28,0
Summa omsättningstillgångar   65,7 61,9   68,5
                       
Summa tillgångar           72,5 69,3   75,0
                       
Eget kapital, avsättningar och skulder              
  Aktiekapital             27,9 27,0   27,9
  Bundet eget kapital           5,1 2,8   4,2
  Ansamlat resultat           9,7 8,3   11,6
Summa eget kapital           42,7 38,1   43,7
Avsättningar             1,4 1,6   1,6
Långfristiga skulder           - -   -
Kortfristiga skulder           28,4 29,6   29,7
                       
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    72,5 69,3   75,0
                       
* Matematisk avrundning                  


Kassaflödesanalys,  MSEK     2017
Kv 1-2
2016
Kv 1-2
  2016
Helår
                       
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   4,0 5,8   11,8
Förändring av rörelsekapital   -5,3 2,6   -1,0
Löpande verksamheten       0,0   -1,4 8,4   10,8
Investeringsverksamheten       -0,5   -1,2 -1,4   -0,2
Finansieringsverksamheten       0,0   -4,2 -0,2   -0,2
Årets kassaflöde       -0,5   -6,7 6,8   10,4
Likvida medel         27,4   21,3 24,4   28,0
Nettolåneskuld*             -21,3 -24,4   -28,0
                       
                       
                       
Förändring av eget kapital, (MSEK)   2017
Kv 1-2
2016
Kv 1-2
  2016
Helår
                       
                       
Ingående eget kapital   43,7 33,3   33,3
                       
Periodens resultat           3,2 5,2   10,8
Omräkningsdifferens           0,0 -0,3   -0,2
Nyemission             - 1,7   1,7
Utdelning             -4,2 -1,9   -1,9
Belopp vid periodens utgång   42,7 38,1   43,7
                       
                       
Nyckeltal             2017
Kv 1-2
2016
Kv 1-2
  2016
Helår
                       
EBITDA marginal      %       9,2 10,3   11,2
Rörelsemarginal      %       8,2 9,2   10,3
Vinstmarginal      %     7,9 9,5   10,3
                       
Sysselsatt kapital      MSEK     42,7 38,1   43,7
Avkastning på sysselsatt kapital    %       22 34   34
Eget kapital      MSEK     42,7 38,1   43,7
Avkastning på eget kapital    %     16 29   28
Nettolåneskuld *      MSEK     -21,3 -24,4   -28,0
Skuldsättningsgrad    ggr     0 0   0
Soliditet      %     59 55   58
                       
Resultat per aktie    kronor     0,12 0,19   0,39
Eget kapital per aktie    kronor     1,53 1,37   1,57
Nettolåneskuld per aktie*    kronor     -0,76 -0,87   -1,00
                       
Aktiens sista avslutskurs i perioden  kronor     5,60 2,61   4,86
Antal utestående aktier    .000 st     27 902 27 902   27 902
Antal utestående aktier efter full utspädning  .000 st     28 902 28 902   28 902
                       
* Negativt värde = nettokassa                  
Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f05af5c-5f46-47de-ac91-186398960f1c